เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 2(ตอนจบ)

Law Articles เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้อ่าน  ผู้เขียนขอเริ่มต่อเลยครับ ๑.  กรณีเลิกจ้างโดยอ้างเหตุปรับโครงสร้างองค์กร เป็นข้อยอดนิยมสำหรับนายจ้างยามเศรษฐกิจไม่ดีที่จะเลิกจ้างลูกจ้างอย่างชอบธรรม ซึ่งก็ปรากฏคดีขึ้นสู่ศาลฏีกาเป็นจำนวนมาก ...

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1

Law Articles มักจะเป็นที่เข้าใจผิดอยู่เสมอว่า เมื่อนายจ้างได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ โดยไม่จำต้องพิจารณาว่า เพราะเหตุใด ทำให้นายจ้างพลาดท่าถูกลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม...

สหภาพแรงงาน ภาคหนึ่ง

Law Articles สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรที่ลูกจ้างเป็นผู้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกันอีกด้วย...

การห้ามประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ตอนจบ

Law Articles บทความตอนแรกของการห้ามประกอบกิจการค้าแข่งขันกับนายจ้างนั้น กล่าวถึงที่มาของการห้ามดังกล่าวเนื่องจากนายจ้างมีวัตถุประสงค์หลักที่จะป้องกันรักษาความลับทางการค้าของตนจากบุคคลใกล้ตัวซึ่งก็คือ...

การห้ามประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ตอนที่ 1

Law Articles นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศให้มีกฎหมายความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา บรรดาผู้ประกอบธุรกิจได้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับข้อมูลทางการค้าของตน โดยการสร้างมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลทางธุรกิจของตนรั่วไหลไปถึงคู่แข่งทางการค้า...