ค่าจ้างคืออะไร

Law Articles เงินอะไรเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้น ยังเป็นปัญหาในวงการแรงงานอยู่ตลอดมา เพราะแต่ละกิจการต่างมีชื่อและรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างแตกต่างกันออกไป ทั้งๆที่จริงกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนิยามคำว่าจ้างไว้แล้ว ดังนี้ “ค่าจ้าง” หมายถึง...

สวัสดิการ…….ให้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจริงหรือ???

Law Articles เชื่อว่า ทุกสถานประกอบการ นายจ้างจะต้องจัดให้มีสวัสดิการ (Welfare) ให้กับลูกจ้างของตนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ แบบฟอร์มพนักงาน เงินกู้สวัสดิการ งานปีใหม่ กีฬาสี รถรับส่งลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งยังไม่รวมถึงสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่...

เลิกจ้างด้วยวาจา………บังคับได้จริงหรือ???

Law Articles ลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเสมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง วันๆหนึ่งทำงานร่วมกันไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็ย่อมเกิดความไม่เข้าใจต่อกันบ้าง บางครั้งก็ลุกลามไปถึงกับขั้นชี้นิ้วไล่ออก...

ทำงานไม่ได้มาตรฐานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

Law Articles สถานประกอบการใดที่มีการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง หรือมีการว่าจ้างชาวต่างชาติมาทำงาน ค่าจ้างมักจะสูง และมักจะได้รับสวัสดิการที่พิเศษกว่าลูกจ้างทั่วไป เช่น จัดให้มีรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ จัดที่พักให้ (กรณีเป็นการว่าจ้างคนต่างชาติ) นอกจากนี้...

การกระทำอันไม่เป็นธรรมกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

Law Articles ดูเสมือนจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วสำหรับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ นอกจากนี้...