กฎหมายธุรกิจ

1. งานด้านที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจทั่วไป

งานให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยทางวาจา อีเมล์ หนังสือ หรือการร่วมประชุมกับลูกค้า ณ สำนักงาน หรือบริษัทลูกค้า

 • การให้คำปรึกษากฎหมายแพ่งทั่วไป
  เช่น นิติกรรมสัญญา และหนี้ ทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัท ครอบครัว มรดก เป็นต้น
 • การให้คำปรึกษากฎหมายอาญาทั่วไป
  เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร เป็นต้น
 • การให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะ
  เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย กฎหมายปกครอง กฎหมายเช็ค กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

2. งานจัดทำ/แก้ไขปรับปรุงเอกสารทางกฎหมาย และ/หรือ สัญญาทางธุรกิจ

ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเสนอแนะความเห็นต่อร่างสัญญา ข้อตกลง จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถจำแนกประเภทของงานได้ ดังต่อไปนี้

เอกสารทางกฎหมาย และ/หรือ สัญญาธุรกิจทั่วไป เช่น

 • หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)
 • จดหมายโต้ตอบ (Legal Correspondence)
 • หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ (Demand for Payment)
 • หนังสือบอกเลิกสัญญา (Termination Letter)
 • หนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการ (Complaint Letter to Government Officials)
 • หนังสือเตือน (Warning Letter)
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (Work Rules)
 • สัญญากู้ยืม (Loan Agreement)
 • สัญญาเช่าทรัพย์ (Property Lease Agreement)
 • สัญญาจ้างทำของ (Employment Agreement)
 • สัญญาบริการ (Service Agreement)
 • สัญญาซื้อขายสินค้า (Product Sale and Purchase Agreement)
 • สัญญาจ้างขนส่ง (Transportation Employment Agreement)
 • พินัยกรรม (Will)
 • สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (International Sale and Purchase Agreement)
 • สัญญาฝากทรัพย์ (Depository Service Agreement)
 • สัญญาเป็นผู้ดูแลทรัพย์ (Escrow Agreement)
 • สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่าย (Distribution Agreement)
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ (Compromise Agreement)
 • สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Agreement)
 • สัญญาระหว่างสมรส (Marriage Agreement)
 • สัญญารักษาความลับทางการค้า (Non-Disclosure Agreement)
 • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า (Agency Agreement)
 • สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง (Transfer of Rights Agreement)
 • สัญญาจ้างผลิตสินค้า (Production Manufacturing Agreement)
 • สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Debt-restructuring Agreement)
 • สัญญาจ้างที่ปรึกษา (Consulting Service Agreement)
 • สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย (Security Employment Agreement)
 • สัญญาจ้างทำความสะอาด (Cleaning Service Agreement)
 • สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)
 • สัญญาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Agreement)
 • บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding)
 • การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (Appeal to Administrative Order)
 • สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Agreement)
 • สัญญาระหว่างสมรส (Marriage Agreement)
 • บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาหย่า (Memorandum attached to Divorce Agreement)

3. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Agreement)
 • สัญญาค้ำประกัน (Guarantee Agreement)
 • สัญญารักษาความลับทางการค้าและการห้ามประกอบกิจการแข่งขัน (Non-Disclosure and Non-Compete Agreement)
 • สัญญาให้ทุนฝึกอบรม (Scholarship Agreement)
 • ทะเบียนลูกจ้าง (Registration of Employees)
 • เอกสารการหักเงินค่าจ้าง (Memorandum for deduction of wage)
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (Work Rules)
 • ใบสมัครงาน (Job Application)
 • หนังสือลาออก (Resignation Letter)
 • หนังสือเลิกจ้าง (Termination Agreement)
 • บันทึกข้อตกลงต่างๆ (Memorandum of Understanding)
 • การอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน
 • การเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างลดจำนวนพนักงานและหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • การเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการวางระบบงานทรัพยากรบุคคล
 • การโอนย้าย หรือเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากการควบรวมกิจการ
 • การเจรจาข้อพิพาทแรงงาน (Labor Dispute Negotiation)
 • การเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับระบบ Whistle Blowing
 • การให้คำปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • หนังสือเตือน (Warning Letter)

4. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • การเป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์
 • การเจรจาข้อพิพาทแรงงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง
 • การปิดงาน และการนัดหยุดงาน
 • การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
 • การจัดตั้งกรรมการลูกจ้าง
 • การกระทำอันไม่เป็นธรรม

5. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

 • การเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินคดีแรงงาน
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

6. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอื่นๆ

 • ประกันสังคม และเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจัดหางาน

7. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (Agreement to sell and purchase land and house)
 • สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด (Agreement to sell and purchase condominium unit)
 • สัญญาเช่าที่ดิน (Land Lease Agreement)
 • สัญญาจองพื้นที่ (Reservation Agreement)
 • สัญญาเช่าพื้นที่ (Area Lease Agreement)
 • สัญญาบริการ (Service Agreement)
 • สัญญาก่อตั้งสิทธิเก็บกิน (Agreement of Usufruct)
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง (Construction Agreement)
 • สัญญาจ้างออกแบบ (Design Employment Agreement)
 • บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนอง (Memorandum attached to Mortgage Agreement)
 • บันทึกข้อตกลงการอยู่อาศัย (Memorandum of Understanding for Residential)
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

8. งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence)
 • สัญญาซื้อขายกิจการ (Take-Over Agreement)
 • สัญญาร่วมทุนแบบ Consortium
 • สัญญากิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement)
 • สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement)
 • สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
 • ข้อบังคับบริษัท (Article of Association)
 • การเป็นเลขาณุการที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
 • การจัดประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • การจัดทำรายงานการประชุม (Minutes)
 • การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition)

9. งานให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

10. งานให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ

11. งานให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า

12. งานให้คำปรึกษากฎหมายอาญาเพื่อดำเนินการดูแลการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน