อรรถคดี

1. คดีแพ่ง

  • คดีเกี่ยวกับกรณีพิพาทตามสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้าง เป็นต้น
  • คดีที่พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น พิพาทเกี่ยวกับที่ดิน พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เป็นต้น
  • คดีที่พิพาทเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ฟ้องผิดสัญญา ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น
  • คดีเกี่ยวกับการละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  • คดีเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามเช็ค

2. คดีอาญา

  • คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น คดีฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ เป็นต้น
  • คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
  • คดีเช็คในความผิดตามพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

3. คดีศาลชำนัญพิเศษ

3.1 คดีแรงงาน
คดีแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน เช่น การเรียกร้องเงินค่าชดเชย การเรียกร้องค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การเรียกร้องเค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

3.2 คดีปกครอง
คดีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือการฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ

3.3 คดีล้มละลาย
คดีเกี่ยวกับการฟ้องให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย การสวมสิทธิเจ้าหนี้ การขอรับชำระหนี้ การขอเฉลี่ยหนี้

3.4 คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ หรือให้บริการระหว่างประเทศ คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์