ชื่อ-สกุล นางจรีวรรณ สุธีชีวะ
อีเมล์ jareewans@woraset-partners.co.th
เบอร์ติดต่อ 081-4857939
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2543
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง กรรมการและหุ้นส่วนบริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 572/2553
ใบอนุญาตทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ (Notarial Service Attorney) เลขที่ 8186/2560
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ 2
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (ปี 2546 ถึง ปี 2559)
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
(ปี 2559 ถึง ปี 2560)
ประสบการณ์การด้านที่ปรึกษากฎหมาย
1. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแพ่งทั่วไป
2. จัดร่างสัญญาทางธุรกิจให้กับองค์กรทางธุรกิจทั่วไป แก้ไข เพิ่มเติม หรือเสนอแนะความเห็นต่อร่างสัญญา
ข้อตกลง เอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ
3. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป
4. จัดร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และเอกสารต่าง ๆ ในระบบการจ้างแรงงาน
5. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์
6. เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการระบบ Whistle Blowing
7. เป็นที่ปรึกษาวางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์
8. ที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล