ชื่อ-สกุล นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
อีเมล์ worasetep@woraset-partners.co.th
เบอร์ติดต่อ 081-6157504
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2534
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ผู้จัดการสำนักกฎหมายธุรกิจ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จำกัด (ปี 2534 ถึง ปี 2559)
หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด (ปี 2559 ถึง ปี 2560)
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมาย
1.ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปทั้งทางแพ่งและทางอาญา จัดร่างสัญญา ข้อตกลง ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ
ความเห็นต่อร่างสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.ที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญากิจการร่วมค้า และการควบรวมกิจการ (M&A)
3.ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานให้กับบริษัท สมาคมทางการค้าต่าง ๆ
4.ที่ปรึกษาวางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์
5.ที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.เป็นคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Due Diligence)
ของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง
7.รับมอบอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
8.ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการระบบ Whistle Blowing
9.นักเขียนอิสระด้านกฎหมายธุรกิจให้กับ HR Magazine และ www.hunsa.com
10.วิทยากรอิสระด้านกฎหมายแรงงานให้กับองค์กรธุรกิจทั่วไป