ใช้พักร้อนไม่หมด…..นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินแทน

บทความภาษาไทย วันลาพักร้อน เป็นคำที่เราเรียกกันอย่างติดปาก แต่ในทางกฎหมายแรงงานที่จริงแล้วคือ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งวันหยุดและวันลามีความหมายในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยวันหยุดนั้นจะเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ลูกจ้างหยุด...