ผู้เช่าอาคารรายบุคคลเฮ สคบ เข้าควบคุมธุรกิจให้เช่าเพื่อพักอาศัย

บทความภาษาไทย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ จะเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจเพื่อควบคุมสัญญา ประกาศฉบันนี้ถือเป็นกฎหมายครับ เพราะออกตามมาตรา ๓๕ ทวิแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒...